Šta je ERP i gde se koristi?

Vlasnici privatnih preduzeća znaju kolika je odgovornost voditi jednu firmu pored čega je potrebno mnogo veština i znanja kako bi se istim upravljalo na optimalan i zadovoljavajući način. Njihov glavni zadatak je kontinuirano žongliranje između više aspekata poslovanja u kombinaciji sa zaposlenima. 

U te poslove spadaju ljudski resursi i njihova organizacija, upravljanje lancem snabdevanje i nabavke, upravljanje odnosima sa kupcima, planiranje troškova i proizvodnih resursa i tome slično. Već samo nabrajanje zvuči dovoljno komplikovano i složeno, a tek bavljanje tim poslovima može biti izazovno. 

To je glavni razlog zbog kojeg su preduzeća počela da tragaju za načinom da sve to organizuju u jedan sistem iz čega se razvio ERP

Šta je ERP?

Poreklo ove skraćenice, odnosno njena počena slova, dolazi od engleskih reči ,,enterprise resource planning“ što u bukvalnom prevodu znači planiranje resursa u jednoj kompaniji ili korporaciji. I to zapravo i predstavlja suštinu onoga na šta se ERP odnosi, ali tome treba dodati još par stvari. 

Neki ga definišu i kao idealno softversko rešenje za upravljanje poslovanjem jedne firme odnosno preduzeća. Jednostavno je. 

Ovaj sistem je dizajniran tako da integriše sve poslovne funkcije jednog preduzeća kreirajući na taj način tokove poslovanja čime olakšava procese donošenja odluka koje logično olakšavaju i upravljanje. 

Nazivaju ga još i poslovnim rešenjem koje preduzeću omogućava upravljanje i praćenje poslovnih procesa u realnom vremenom pri čemu istovremeno nudi bazu podataka za sve vrste informacija.

Instalacijom ERP-a omogućava se objedinjavanja svih funkcija i procesa u firmi u jednu celinu, tj. na jednom mestu, koja dalje omogućava protok svih uključenih informacija između pojedinačnih delova sistema.  

Kratak istorijski pregled

Svoje najdalje korene ovaj sistem vuče iz davnih 70-ih godina XX veka, ali se u potpunijem obliku javljaju tek tokom 90-ih godina. 

Prvo je razvijen MRP (Material Requirements Planning), a zatim MRP II, da bi njihovim usavršavanjem i nadograđivanjem bio razvijen ERP koji sadrže sve segmente jednog savremenog umreženog preduzeća. 

Iz godine u godinu postao je sve popularniji, a u skladu sa potražnjom i savremenom tehnologijom unapređena je i njegova prvobitna verzija.

Široka primena u praksi 

Rešenja koja nudi ovaj sistem obuhvataju više modula odnosno sektora i oni se mogu odnositi na računovodstvo i finansije, nabavku i prodaju, HR, odnosi sa kupcima, magacine, elektronsko poslovanje, distribuciju i tome slično. Svaki pomenuti modul odnosno sektor se dalje može raščlaniti još detaljnije. 

Najpoznatija strana ERP rešenja koja se primenjuju i u Srbiji su SAP, ORACLE I MICROSOFT DYANAMICS NAV. A kada je reč o domaćim rešenjima postoji više opcija,  dok su samo neke od njih AB SOFT, NAVIGATOR, BIZPLANER itd. 

Benefiti 

Ono što je neminovno i što je više puta dokazano u praksi jeste činjenica da korišćenje ERP-a firmama ostavlja više vremena da se koncentrišu na svoj osnovni posao dok on radi sve ostalo. Brojne studije i istraživanja koja su urađena na svetskom nivou govore o nizu drugih prednosti i benefita koje ERP može doneti firmama. 

Među glavnim benfitima izdvajaju se precizinije informacije u realnom vremenu i veliki uticaj na poboljšanje performansi organizacije. 

Tome svemu treba dodati i poboljšano poslovno izveštavanje u realnom vremenu, integrisanje baze podataka, bolji pristup informacijama i brže pronalaženje određenih odgovora, poboljšanje tačnosti podatka, bolji uvid u finansijski odnosno novčani tok.

Zatim poboljšano planiranje zaliha i upravljanje odnosa sa dobavljačima. A tome svemu treba dodati i bolju bezbednost podataka koje ovaj sistem čuva. 

Close Comments

Comments are closed.