Život nakon operacije kuka

Operativno lečenje zgloba kuka, tačnije zamena oštećenog zgloba kuka veštačkim, predstavlja kompleksan zahvat, koji za cilj ima povratak pacijenta svim uobičajenim aktivnostima i njegovo neometano svakodnevno funkcionisanje, bez tegoba koje su ga ranije pratile. Među pacijentima, međutim, strah povodom operacije kuka pre svega podrazumeva strah od postoperativnog oporavka, za koji mnogi veruju da je nužno dug i iscrpljujuć. Moderna ortopedska praksa, s druge strane, prepoznaje pitanje postoperativnog oporavka kao jednu od osnovnih dilema pacijenata. Mnogi će upravo dužinu postoperativnog oporavka (tačnije dužinu trajanja perioda od operacije do povratka pacijenta uobičajenim aktivnostima bez smetnji) smatrati jednim od veoma važnih kriterijuma za određivanje uspešnosti operacije kuka.

Fast-track koncept kod artroplastike kuka

Budući da govorimo o ostvarivanju uslova za što raniju vertikalizaciju i mobilizaciju pacijenata kao jednom od ciljeva nakon sprovedene operacije kuka, specijalisti iz oblasti ortopedije su uložili značajan trud u njegovo postizanje. Doktor Aleksandar Lažetić je, tako, godine 2007. počeo da primenjuje fast-track koncept (čiji je on začetnik) na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, KC Vojvodine u Novom Sadu. Na ovaj način je pacijentima koji su lečeni i tretirani u skladu sa idejom fast-track koncepta ubrzanog oporavka omogućen značajno kraći stacionarni tretman i uopšte brži postoperativni oporavak, čime se postiže njihovo veće zadovoljstvo i bolji funkcionalni rezultati. Naredni korak ka kojem ortopedska hirurgija teži u ovom kontekstu je primena fastest fast-track koncepta, koji podrazumeva otpuštanje pacijenata na dan same operacije. Ovaj koncept primenjuje samo doktor Aleksandar Lažetić, ali se teži njegovoj široj primeni i činjenica da je ovakav pristup operaciji kuka osmišljen i pokazuje sjajne rezultate, daje veoma jasan i optimističan odgovor na pitanje postoperativnog oporavka nakon kompleksnih operativnih zahvata kakav je minimalno invazivna ali neretko veoma zahtevna operacija kuka.

Multidisciplinarni pristup i postoperativni oporavak pacijenta

Multidisciplinarni pristup lečenju pacijenta koji će biti podvrgnut operaciji kuka ima za cilj prepoznavanje individualnih karakteristika bolesnika i samim time prilagođavanje njegovog lečenja njegovim eventualnim specifičnim potrebama. Saradnja ortopedskog hirurga i anesteziologa je stoga od ključnog značaja i utiče na to da bude načinjen najadekvatniji izbor optimalnog protokola postupaka i premedikacije pacijenta. Multidisciplinarni pristup je takođe veoma važan jer uključuje edukaciju i motivaciju pacijenta koju je važno sprovesti pre samog zahvata, ali je neretko veoma bitan korak i nakon operacije, ne bi li postoperativni period prošao što lakše i uspešnije.

Uspešan oporavak nakon operacije kuka

Za određivanje ukupne uspešnosti lečenja pacijenta postoji samo jedna zaista relevantna merna jedinica, a to je odgovor na pitanje da li su pacijentu omogućene sve aktivnosti koje je bio u stanju fizički da iznese pre povrede. Lekari imaju za cilj da postignu nivo funkcionalne mobilnosti pacijenta koji je on imao pre nastajanja tegoba, te će se oporavak smatrati konačnim i uspešnim nakon konstatacije da se pacijent vratio svojoj svakodnevci bez problema u datom kontekstu. Činjenica je da je danas došlo do značajnih pomaka u ortopedskoj hirurgiji, te i da pacijenti mogu da očekuju veoma brz oporavak i tok lečenja sa minimalizovanim rizikom od komplikacija.

Sa povećanjem broja zadovoljnih pacijenata, koji dele svoja pozitivna iskustva nakon operacije kuka (koji su nakon operacije postigli kvalitet života u kojem su uživali pre no što su se suočili sa ovim zdravstvenim i samim time funkcionalnim problemima), operaciju kuka sve manje prati glas teškog zahvata koji podrazumeva dug postoperativni oporavak. Iako ne možemo da opovrgnemo kompleksnost artroplastike kuka, moderna medicina i stručnjaci na njenom čelu su nam proces ozdravljenja značajno olakšali inovativnim metodama i pristupima.

Close Comments

Comments are closed.